تماس با ما

نشانی:

دکتر لیندسی توکلیان

6110 Sherry Ln

دالاس، تگزاس 75225

تلفن

214-363-4444

ساعت

دوشنبه:

9: 00 AM

 - 

5: 00 PM

سهشنبه:

9: 00 AM

 - 

5: 00 PM

چهار شنبه:

9: 00 AM

 - 

5: 00 PM

پنج شنبه:

9: 00 AM

 - 

5: 00 PM

جمعه:

8: 00 AM

 - 

2: 00 PM